POLITYKA PRYWATNOŚCI i COOKIES

I. Sprzedawca zbiera dane osobowe Klientów korzystających ze sklepu www.clavier.pl

II. Administratorem danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi, w rozumieniu

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101,

poz. 926 z późn. zm.), jest Clavier spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w

Warszawie przy ul. Al. Wyzwolenia 14 A/123, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII

Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000431855, numer NIP: 7010353577, REGON:

146283980, kapitał zakładowy: 50.000,00 złotych.

III. Zbiór danych Klientów został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony

Danych Osobowych i jest wpisany do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych

pod numerem ……………….

IV. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z przepisami ustawy z

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o

świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu zawarcia, ustalenia treści i rozwiązania umowy

sprzedaży oraz w celu świadczenia i rozliczenia przez Sprzedawcę usług.

V. Dane osobowe Klientów są za ich zgodą przetwarzane przez Sprzedawcę w celach realizacji

Zamówień zgodnie z treścią Regulaminu, a przede wszystkim do zapewnienia kontaktu

pomiędzy Sprzedawcą i Klientem. Klient nie będzie otrzymywać informacji marketingowych i

handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody.

VI. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dla złożenia zamówienia w sklepie

www.clavier.pl konieczne jest podanie adresu e-mail, imienia, nazwiska oraz adresu. Przy

zapisaniu się do klubu Clavier należy podać Imię, datę imienin, numer telefonu, adres e-mail,

kod pocztowy i nazwę miejscowości.

VII. Sprzedawca zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie

danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich

poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach

opisanych w przedmiotowej ustawie.

VIII. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych Klienta, jeżeli dalsze przetwarzanie

tych danych przez Sprzedawcę jest konieczne oraz dopuszczalne na podstawie przepisów

prawa, w tym jeśli Klient nie uregulował wszystkich zobowiązań wobec Sprzedawcy lub jeśli

Sprzedawca otrzyma i utrwali dla celów dowodowych informację, iż Klient swoim

dotychczasowym zachowaniem naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a

zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia

odpowiedzialności Klienta.

IX. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klient ma

w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania

przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Sprzedawca zamierza je

przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych

osobowych innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.

X. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich

otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru

sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być także przekazywane podmiotom trzecim,

wskazanym przez Sprzedawcę, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy

czynności dotyczące realizowanych na rzecz Klientów przez Sprzedawcę w ramach sklepu

clavier.pl usług w zakresie i na czas niezbędny do świadczenia lub realizacji tych usług.

XI. Dane osobowe Klientów są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom

nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed

zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez

stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze

technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.

XII. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta z Serwisu

niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Sprzedawca może przetwarzać

dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod

warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

XIII. Sklep internetowy clavier.pl wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń

internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto,

adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o

regionie, z którego następuje połączenie) i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej

i mechanizmów korygowania błędów systemowych. Dane te mogą być również łączone z

danymi podanymi przez Klientów w celu realizacji transakcji zawartych w ramach sklepu

XIV. Sklep internetowy clavier.pl stosuje pliki „cookies”.

a. Pliki "cookies" używane są w do realizacji procesu składania zamówień oraz w celu

dostosowania zawartości sklepu internetowego do preferencji użytkownika oraz

optymalizacji korzystania z funkcjonalności sklepu. Używane są również w celu

tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki

sposób użytkownik korzysta ze sklepu internetowego co umożliwia ulepszanie ich

struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

b. Stosowane są dwa rodzaje plików "cookies"– "sesyjne" oraz "stałe".

i. "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu

użytkownika, aż do wylogowania ze sklepu internetowegoj lub wyłączenia

oprogramowania (przeglądarki internetowej).

ii. "Stałe" pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w

parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia

przez użytkownika.

c. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików "cookies" mogą być zbierane

wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane

są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom

nieuprawnionym.

d. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych

domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym.

Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną

obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować

o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje

o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach

oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików

"cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w sklepie

internetowym a w szczególności na proces rejestracji i składania zamówień.