Clavier Club

Kart Clavier Club

Przygotowaliśmy dla Ciebie atrakcyjne rabaty, dostępne dla członków Clavier Club. Zapisz się do klubu, by móc korzystać z nich w pełni.

Tylko z kartą członkowską Clavier*:

• każdorazowo otrzymasz zniżkę 20 zł przy zakupie torebek.
• 10 % rabat na cały asortyment
• Kartę Clavier Club możesz otrzymać w sklepie Clavier na terenie Polski. 

*nie łączą się innymi promocjami

Dzięki karcie Clavier Club będziesz zawsze na bieżąco z nowymi kolekcjami oraz wyprzedażami w Clavier. Poinformujemy Cię o nich mailowo lub za pomocą sms.Regulamin Clavier Club


1. Organizatorem Clavier Club, zwanego dalej "Klubem" jest Clavier Sp. z o.o., ul. Al. Wyzwolenia 14A/123, 00-570 Warszawa, NIP: 701-03-53-577, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000431855, zwany dalej "Organizatorem".

2. Niniejszy regulamin stanowi podstawę działania Klubu oraz określa prawa i obowiązki uczestnika Klubu, zwanego dalej "Uczestnikiem".

II. Postanowienia ogólne.

1. Klub stanowi program przeznaczony dla Klientów sieci Clavier.  2. Sklepy klubowe Clavier znajdują się na terenie Polski.


III. Warunki członkostwa w Klubie

1. Uczestnik bierze udział w programie osobiście. Jego członkostwo nie podlega przeniesieniu na inną osobę. Prawa oraz zniżki, wynikające z członkostwa w klubie nie mogą być sprzedawane , przenoszone na innego Uczestnika ani w inny sposób zbywane na rzecz osób trzecich. 
2. Warunkiem przystąpienia do Klubu jest zakup co najmniej jednego towaru w sklepie Clavier, bez względu na jego wartość oraz wypełnienie w sposób kompletny i zgodny z prawem formularza zgłoszeniowego wraz z przekazaniem go sprzedawcy Clavier, bądź skorzystanie z szybkiej rejestracji on-line. Uczestnik podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego otrzymuje kartę Clavier Club.
3. Uczestnik w każdym czasie może zrezygnować z członkostwa w Klubie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz zażądać usunięcia swoich danych i zaprzestania ich przetwarzania przez Organizatora.
4.Jednemu uczestnikowi mogą przysługiwać tylko pojedyncze uprawnienia członkowskie.
5. Do uczestnictwa w programie Klubu uprawnione są osoby fizyczne, które ukończyły 16 lat.

IV. Uprawnienia Uczestnika
1. Wraz z zarejestrowaniem się w Klubie, Uczestnik uzyskuje prawo do korzystania ze wszystkich elementów Klubu, w szczególności:
- korzystania ze stałych rabatów Uczestnika Klubu
- korzystania ze specjalnych ofert dla Uczestnika Klubu
2. Warunkiem koniecznym do korzystania z uprawnień przysługujących Uczestnikowi na podstawie niniejszego Regulaminu jest posiadanie ważnej karty klubowej, o której mowa w pkt. V.1.Regulaminu.
3. Warunkiem koniecznym do korzystania z ofert przysługujących Uczestnikowi na podstawie niniejszego Regulaminu jest wpisanie danych Uczestnika do bazy danych Klubu. Rejestracja danych trwa do 4 tygodni.
4. Uczestnik ma prawo w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w programie po uprzednim pisemnym powiadomieniu Organizatora na adres wskazany w pkt. I.1. niniejszego regulaminu.

V. Karta
1. Członkostwo rozpoczyna się z chwilą otrzymania przez Uczestnika Karty Clavier Club.
2. Karta jest wydawana bezterminowo.
3. W przypadku zgubienia Karty przez Uczestnika należy zwrócić się do Organizatora z prośbą o wydanie nowej karty. Należy zwrócić się pisemnie na adres podany w pkt. I. 1. lub za pomocą drogi elektronicznej na adres: bok@clavier.pl, lub zgłosić zaistniałą sytuację w najbliższym sklepie Clavier.
4. W przypadku znalezienia Karty, należy zwrócić w najbliższym sklepie Clavier lub wysłać na adres podany w pkt. I.1.

VI. Dane członkowskie i prywatność Uczestnika Klubu.
1. Wszelkie dane dotyczące członkostwa oraz informacje przedstawione przez Uczestnika będą traktowane przez Organizatora w sposób zgodny z zasadami zawartymi w niniejszym regulaminie oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami pranymi.
2. Wypełniając i przekazując formularz zgłoszeniowy Uczestnik wyraża zgodę na uczestnictwo w programie Klubu, akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu, potwierdza autentyczność zawartych w formularzu zgłoszeniowym danych.
3. Wypełniając i przekazując formularz zgłoszeniowy Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez Organizatora. Dane osobowe będą przetwarzane w celach reklamowych i marketingowych. Uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na otrzymywanie ofert handlowych oraz korespondencji drogą elektroniczną (Dz.U.Nr.144, poz.1204).
4. Każdy Uczestnik ma możliwość wglądu i aktualizacji danych osobowych, dotyczących jego odoby, a także prawo do usunięcia danych w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Klubie. 

VII. Inne postanowienia. 
1. Nieważność któregokolwiek z postanowień nie wyklucza stosowania pozostałych postanowień. W miejsce nieważnego postanowienia stosowany będzie ważny przepis, którego znaczenie jest najbliższe celom i efektom funkcjonowania niniejszych postanowień Regulaminu.
2. Niniejsze postanowienia regulaminu nie wyłączają się ani nie ograniczają ustawowych praw Uczestnika.

VIII. Zmiany regulaminu
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 02 2015 r.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego Regulaminu w szczególnie uzasadnionych wypadkach, m.in.: w celu dostosowania ich do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w celu wyeliminowania ewentualnych postanowień, mogących naruszać interesy Uczestnika, w związku z rozszerzeniem oferty Clavier Club, w związku z istotną zmianą profilu działalności gospodarczej Organizatora.

3. Treść zmienionego Regulaminu zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.clavier.pl 4. Każda zmiana obowiązywać będzie nie wcześniej niż po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zamieszczenia na wskazanej stronie internetowej. 5. W przypadku braku akceptacji przez Uczestnika treści nowego/zmienionego Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić Organizatora w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia Regulaminu.