Reklamacja Towaru

……………………………………………………….
dane konsumenta (imię, nazwisko, nr telefonu)

……………………………………………………….
dane konsumenta (adres)

MELTOM Tomasz Modzelewski,
ul. Żeromskiego 1/263, 01-887 Warszawa
adres do korespondencji:
Sybiraków 28, 11-500 Giżycko

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w Państwa sklepie, w dniu …..… towar jest wadliwy. Wadliwość polega na ……………………………………………………………………….………… Wada została stwierdzona w dniu ………………………..

Z uwagi na powyższe na podstawie kodeksu cywilnego żądam
(należy wybrać i podkreślić jedno z żądań):

• wymiany towaru na nowy (art. 561 § 1 kc)

• nieodpłatnej naprawę towaru (art. 561 § 1 kc)

• obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: …………………..……) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………………………………………../przekazem pocztowym na mój adres (art. 560 § 1 kc)

• odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto …………………………………………. (art. 560 § 1 kc)

Podpis